• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Mấy tml đăng tin mua bán đéo đúng box tao cho cái nhãn "Lừa đảo" cho bớt khôn vặt!

cat23

Yếu sinh lý
Dm tao có post sai đâu mà mày cho tao ngu học. Thằng khốn.
Lúc đi học tao cũ g từng hạng 1, 2 mà.
 

Snowball

Yếu sinh lý
Lập cái box chợ cóc đéo thèm đăng, cứ phải để tao cho cái nhãn lừa đảo với move vào box đầu trộm, đuôi cướp mới chịu!
Tao đã thông báo rồi đó !
Có những thớt hàng nghìn comment, mà xam kia đéo có cái save comment.

Nên quyết định chuyển hẳn sang xam này, có save comment hay 😎.

Thằng chủ có lấy bài viết nhiều bình luận bên kia về đc ko. Để thằng dân save lại cho dễ.
 
Bên trên