• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Tao đi họp lớp mà khi nói chuyện tụi nó cứ dùng từ tụi tao thế này tụi tao thế nọ thì phải làm sao?

Bên trên