• Nhóm kín víp prồ, đỉnh của chóp 👉 xamvn

Tại sao canh ko để trong cái ly cứ để trong cái bọc?

Bên trên